info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

NEWS

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບັນຊີ – ບໍລິຫານ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບັນຊີ – ບໍລິຫານ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ກວດກາເອກະສານກ່ອນເຮັດໃບຮັບເງິນ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ, ລົງບັນຊີ,… ກວດກາຄ່ານາຍໜ້າຂອງຕົວແທນ ແລະ ຄິດໄລ່ອາກອນລາຍຮັບຕົວແທນປະຈຳເດືອນ ຄຸ້ມຄອງໃບເກັບເງິນອາກອນ – ປື້ມສັນຍາປະກັນໄພ ຮັບຜິດຊອບບຸກຄະລາກອນ ຄິດໄລ່ວັນງານຂອງພະນັກງານປະຈຳເດືອນ ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ, ປະກັນສັງຄົມ, ອາກອນລາຍຮັບພະນັກງານ ຊ່ອຍວຽກບັນຊີ – ບໍລິຫານ ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ພະແນກ, ອຳນວຍການມອບໝາຍໃຫ້ ເງື່ອນໄຂ: ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສຳລັບຜູ້ຮຽນດ້ານບັນຊີ – ການເງິນ) ສາມາດສື່ສານພາສາຫວຽດນາມ (ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ) ໄດ້ໃນລະດັບດີ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອົດທົນ, ກະຕືລືລົ້ນກັບໜ້າວຽກ, ມີຄວາມສາມັກຄີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ –        ແບບຟອມສະໝັກວຽກ:ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com –        ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ –        ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ –        ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ –        ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ) –        ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ –        ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ –        ໃບແຈ້ງໂທດ –        ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ທຸກເອກະສານທີ່ປະກອບໃນການສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້) ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກກ່ອນ ສຳພາດຊຸດທີ…

Read More >

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 10 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊອກຫາລູກຄ້າ ໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກຄ້າ, ຈ່າວຂາຍ, ເຊັນສັນຍາ, ອອກສັນຍາປະກັນໄພ, ເກັບຄ່າທຳນຽມ. ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານ. ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ຕິດຕາມ, ແນະນຳລູກຄ້າ, ຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານ. ເງື່ອນໄຂ: ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ. ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະກັນໄພ. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດປະກັນໄພ. ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາຍ ແລະ ທັກສະການສື່ສານ. ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກ. ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ –        ແບບຟອມສະໝັກວຽກ: ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com –        ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ –        ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ –        ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ –        ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ) –        ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ –        ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ –        ໃບແຈ້ງໂທດ –        ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ທຸກເອກະສານທີ່ປະກອບໃນການສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້) ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກກ່ອນ ສຳພາດຊຸດທີ 1: ກ່ອນວັນທີ 31/08/2022…

Read More >

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກລູກຄ້າ, ແນະນຳລູກຄ້າປະກອບເອກະສານ ໄປກວດກາປະເມີນອຸປະຕິເຫດ ປະກອບເອກະສານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ຮັບສາຍດ່ວນ Hotline, ຮັບຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ ພົວພັນກັບອູ່ສ້ອມແປງລົດເພື່ອເອົາລົດລູກຄ້າໄປແປງ ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ພະແນກມອບໝາຍໃຫ້ ເງື່ອນໄຂ: ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ. ເປັນຄົນລາວລຸ່ມ, ເພດຍິງ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມີທັກສະໃນການສື່ສານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ໂນ້ມນ້າວ ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊິບ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຮູ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ (ຄົນລາວຕ້ອງຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ, ຄົນຫວຽດນາມຕ້ອງຮູ້ພາສາລາວ) ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ ແບບຟອມສະໝັກວຽກ:ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com     –  ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ     –  ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ     –  ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່     –  ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ)     –  ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ     –  ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ     –  ໃບແຈ້ງໂທດ     –  ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2…

Read More >

BSH Safe and BSH Safe Plus

Cover Collision Fire Theft all car Own Damage Cover Rescuse cost Deductible Third Party Liability Bodily injury, max per accident Dead or Total Permanent Disability Medical expenses (include hospitalization Allowed<24h) Material damage Driver accident cover Dead or Total Permanent Disability Medical expenses Applicable to the following types of vehicles: Private car: with standard design seats from 4 seats to 8 seats Pickup trucks Mini van with no more than 12 seats *Do not sell this insurance to commercial passenger…

Read More >

Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe cơ giới như sau: STT Loại ấn chỉ Từ liên Đến liên Số lượng 01. Ấn chỉ ô tô (MOT17) 0000840 0000840 01 Cộng 01 Vậy Công ty TNHH Bảo hiểm BSH Lào thông báo để toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên Công ty được biết ấn chỉ nêu trên đã mất và không còn giá…

Read More >

Back To Top