info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

Others

ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາ
ເຖິງ: ບັນດາລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນເພື່ອຊາບວ່າ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງຕົວແທນ ພອນໄຊ ພົມມານີ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ,
Read more.
Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào
Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018
ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ:
Read more.
Back To Top