info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

Careers

 ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100% ) ແລະ ບໍລິສັດ S – TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້                                              ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ                      ( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 01/09/2017 ເຖີງວັນທີ 20/09/2017 ) I. ພະແນກການຕະຫຼາດ  1. ຫົວໜ້າ/ ຮ່ອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ປາກເຊ…

Read More >

Back To Top