info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018

ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc ຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ຂອງພະແນກບັນຊີ – ການເງິນ/Công việc văn thư và các công việc khác của Phòng KT-HC. ຊ່ວຍວຽກບັນຊີການເງິນ/Giúp việc kế toán cho Phòng Kế toán – hành chính: ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສ້າງໃບສັ່ງຮັບ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ /Kiểm tra hồ sơ và lập phiếu thu chi ລວບລວມເອກະສານບັນຊີ/Sắp xếp giấy tờ, chứng từ kế toán. ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ/Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu….

Read More >

Back To Top