info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

ຂ່າວສານ

(English) ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາ

ເຖິງ: ບັນດາລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນເພື່ອຊາບວ່າ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງຕົວແທນ ສົມສັກ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອພ້ອມກັນປະສານງານ, ປ້ອງກັນການສວຍໃຊ້ໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດ. ບັນດາໃບສັນຍາທີ່ກ່າວມາຂ້າງລຸ່ມນີ້ຂອງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນຄ່ານຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ່ 02/01/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຫວັງວ່າບັນດາລູກຄ້າຈະເອົາໃຈໃສ່, ຖ້າພົບເຫັນກະລຸນາແຈ້ງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ທັນທີ. ສາຍດ່ວນ 020-99-456-456 ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂທັນເວລາ. ດ້ວຍຄວາມນັບຖື !

Read More >

ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາ

ເຖິງ: ບັນດາລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນເພື່ອຊາບວ່າ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງຕົວແທນ ພອນໄຊ ພົມມານີ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອພ້ອມກັນປະສານງານ, ປ້ອງກັນການສວຍໃຊ້ໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດ. ບັນດາໃບສັນຍາທີ່ກ່າວມາຂ້າງລຸ່ມນີ້ຂອງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນຄ່ານຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ່ 26/03/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.  ຫວັງວ່າບັນດາລູກຄ້າຈະເອົາໃຈໃສ່, ຖ້າພົບເຫັນກະລຸນາແຈ້ງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ທັນທີ. ສາຍດ່ວນ 020-99-456-456 ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂທັນເວລາ. ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ! 

Read More >

ປະກັນໄພຮອບດ້ານພິເສດ BSH SAFE ແລະ BSH SAFE PLUS

BSH Safe and BSH Safe Plus ຂອບເຂດການຄ້ຳປະກັນ ຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ ການຕຳ ການໄໝ້, ການລະເບີດ ການລັກລົດ ຄຸ້ມຄອງການເສຍຫາຍຕົວລົດ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່ລົດ ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງກາຍ ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຄ່າປິ່ນປົວ  (ລວມຄ່ານອນໂຮງໝໍບໍ່ເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ) ຄວາມເສຍຂອງຫາຍວັດຖຸຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດ ການຄຸ້ມກັນອຸບັດຕິເຫດຜູ້ຂັບຂີ່ ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຄ່າປິ່ນປົວ ສອງຮູບແບບນີ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເພດລົດດັ່ງນີ້: ລົດສວນຕົວ: ມີຈຳນວນບ່ອນນັ່ງຕາມການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ 4 ບ່ອນນັ່ງຫາ 8 ບ່ອນນັ່ງ. ລົດກະບະ. ລົດຕູ້ບໍ່ເກີນ 12 ບ່ອນນັ່ງ. * ບໍ່ຂາຍປະກັນໄພນີ້ໃຫ້ກັບລົດທີ່ນຳໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂົນສົ່ງໂດຍສານ. …. ຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມ…

Read More >

ເລື່ອງ: ແຈ້ງເສຍຫາຍສັນຍາປະກັນໄພ ປີ 2018

ເຖິງ:    – ລູກຄ້າ          – ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ.   ລດ ປະເພດເອກະສານ ແຕ່ເລກທີ ຫາເລກທີ ຈຳນວນ 01. ສັນຍາປະກັນໄພພາຫະນະ(MOT17) 0000840 0000840 01 ລວມ     01 ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ສັນຍາປະກັນໄພນັ້ນ ບໍ່ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດນັບແຕ່ວັນທີ 11/10/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າຫາກລູກຄ້າ, ພະນັກງານໃດພົບເຫັນເອກະສານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຂໍໃຫ້ແຈ້ງບໍລິສັດຮັບຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂ. ດ້ວຍຄວາມນັບຖື! Thong bao mat AC    

Read More >

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018

ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc ຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ຂອງພະແນກບັນຊີ – ການເງິນ/Công việc văn thư và các công việc khác của Phòng KT-HC. ຊ່ວຍວຽກບັນຊີການເງິນ/Giúp việc kế toán cho Phòng Kế toán – hành chính: ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສ້າງໃບສັ່ງຮັບ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ /Kiểm tra hồ sơ và lập phiếu thu chi ລວບລວມເອກະສານບັນຊີ/Sắp xếp giấy tờ, chứng từ kế toán. ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ/Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu….

Read More >

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05  ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ; ການພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນຫາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ການປະເມີນຜົນ ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະຕົວເລກກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ. ປະກົດເຫັນບັນດາບັນຫາມີຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເເນະນຳໃຫ້ຜູ້ນຳ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ມອບໝາຍຕາມຄວາມມູ່ງປະສົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ 2. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ: ລະດັບການສືກສາ: ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ (Microsoft word, Excel, Powerpoint,……..). ຕ້ອງຮຸ້ພາສາຫວຽດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຄວາມສາມາດ: ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ມີຄວາມສັດຊື່, ລະມັດລະວັງ,​ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຈະໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 32 ປີ ປະສົບການ: ບໍ່ມີປະສົບການຈະໄດ້ຝືກອົບຮົມ II. ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B13D1xz1tDF2YzdiMXVDcWxHRnM ) ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ,…

Read More >

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ຜູ່ປະສົບໄຟນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງອັດຕະປື

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ຜູ່ປະສົບໄຟນ້ຳຖ້ວມທີ່ແຂວງອັດຕະປື. BẢO HIỂM BSH LÀO TRAO HÀNG CỨU TRỢ NHÂN DÂN BỊ LŨ LỤT TẠI ATTAPEU ພະນັກງານ BSH Lao ກະກຽມເຄື່ອງບໍລິຈາກ ແລະນຳໄປມອບເຖິງທີ່ເຂດຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ, ແລະໄດ້ມອບເຖິງມືປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດົ່ງກ່າວ Cán bộ BSH LÀO đã chuẩn bị từng phần quà và đến trực tiếp vùng lũ để trao quà tận tay cho người dân bị thiệt hại.

Read More >

Health And Personnel Accident

HEALTH AND PERSONNEL ACCIDENT 1. Human Accident Insurance Subjects covered: all Laos citizens from 16 to 65 years old and  foreigners studying and working in Laos (hereinafter referred to as the Insured) under the terms stipulated in this rule; exclude the following subjects: – People with neurological diseases. – People with disability or permanent disability of 50% or more. Coverage: BSH pays for the physical damages of the insured person due to: – A sudden force,unexpected by the Insured,…

Read More >

(LA) Travel Insurance

TRAVEL INSURANCE Subjects covered: Insurance for people who go sightseeing, on vacation, swimming, hiking, …. or stay in hotels, motels. Coverage: BSH pays for the risks occurring to the insured: – Death, bodily injury because of an accident. – the accident is understood in this rule is due to a sudden force, beyond the control of the insured, from outside impacting on the body of the insured person and is the sole direct cause of the insured death or…

Read More >

(LA) Home Insurance

HOME INSURANCE 1. Fire insurance for the private house Subjects covered: – Participants: the owner, tenant, the person who is assigned to manage, look after and use the house and / or assets in that insured house. – Subjects covered: the house (residence, office, business households) in the territory of Laos and assets in that house. Coverage: BSH provides insurance for your house with the following risks: – Fire – Lightning – Explosions of the boilers for daily activities,…

Read More >