info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບັນຊີ – ບໍລິຫານ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານບັນຊີ – ບໍລິຫານ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ກວດກາເອກະສານກ່ອນເຮັດໃບຮັບເງິນ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ, ລົງບັນຊີ,… ກວດກາຄ່ານາຍໜ້າຂອງຕົວແທນ ແລະ ຄິດໄລ່ອາກອນລາຍຮັບຕົວແທນປະຈຳເດືອນ ຄຸ້ມຄອງໃບເກັບເງິນອາກອນ – ປື້ມສັນຍາປະກັນໄພ ຮັບຜິດຊອບບຸກຄະລາກອນ ຄິດໄລ່ວັນງານຂອງພະນັກງານປະຈຳເດືອນ ຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ, ປະກັນສັງຄົມ, ອາກອນລາຍຮັບພະນັກງານ ຊ່ອຍວຽກບັນຊີ – ບໍລິຫານ ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ພະແນກ, ອຳນວຍການມອບໝາຍໃຫ້ ເງື່ອນໄຂ: ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ສຳລັບຜູ້ຮຽນດ້ານບັນຊີ – ການເງິນ) ສາມາດສື່ສານພາສາຫວຽດນາມ (ເວົ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ) ໄດ້ໃນລະດັບດີ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມີຄວາມຊື່ສັດ, ອົດທົນ, ກະຕືລືລົ້ນກັບໜ້າວຽກ, ມີຄວາມສາມັກຄີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ –        ແບບຟອມສະໝັກວຽກ:ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com –        ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ –        ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ –        ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ –        ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ) –        ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ –        ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ –        ໃບແຈ້ງໂທດ –        ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ທຸກເອກະສານທີ່ປະກອບໃນການສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້) ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກກ່ອນ ສຳພາດຊຸດທີ…

Read More >

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 10 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຊອກຫາລູກຄ້າ ໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກຄ້າ, ຈ່າວຂາຍ, ເຊັນສັນຍາ, ອອກສັນຍາປະກັນໄພ, ເກັບຄ່າທຳນຽມ. ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານ. ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ຕິດຕາມ, ແນະນຳລູກຄ້າ, ຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານ. ເງື່ອນໄຂ: ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ. ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະກັນໄພ. ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດປະກັນໄພ. ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາຍ ແລະ ທັກສະການສື່ສານ. ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກ. ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ –        ແບບຟອມສະໝັກວຽກ: ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com –        ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ –        ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ –        ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ –        ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ) –        ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ –        ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ –        ໃບແຈ້ງໂທດ –        ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ທຸກເອກະສານທີ່ປະກອບໃນການສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້) ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກກ່ອນ ສຳພາດຊຸດທີ 1: ກ່ອນວັນທີ 31/08/2022…

Read More >

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ

ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກລູກຄ້າ, ແນະນຳລູກຄ້າປະກອບເອກະສານ ໄປກວດກາປະເມີນອຸປະຕິເຫດ ປະກອບເອກະສານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ຮັບສາຍດ່ວນ Hotline, ຮັບຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ ພົວພັນກັບອູ່ສ້ອມແປງລົດເພື່ອເອົາລົດລູກຄ້າໄປແປງ ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ພະແນກມອບໝາຍໃຫ້ ເງື່ອນໄຂ: ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ. ເປັນຄົນລາວລຸ່ມ, ເພດຍິງ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ມີທັກສະໃນການສື່ສານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ໂນ້ມນ້າວ ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊິບ ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຮູ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ (ຄົນລາວຕ້ອງຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ, ຄົນຫວຽດນາມຕ້ອງຮູ້ພາສາລາວ) ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ ແບບຟອມສະໝັກວຽກ:ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com     –  ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ     –  ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ     –  ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່     –  ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ)     –  ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ     –  ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ     –  ໃບແຈ້ງໂທດ     –  ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2…

Read More >

Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe cơ giới như sau: STT Loại ấn chỉ Từ liên Đến liên Số lượng 01. Ấn chỉ ô tô (MOT17) 0000840 0000840 01 Cộng 01 Vậy Công ty TNHH Bảo hiểm BSH Lào thông báo để toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên Công ty được biết ấn chỉ nêu trên đã mất và không còn giá…

Read More >

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018

ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc ຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ຂອງພະແນກບັນຊີ – ການເງິນ/Công việc văn thư và các công việc khác của Phòng KT-HC. ຊ່ວຍວຽກບັນຊີການເງິນ/Giúp việc kế toán cho Phòng Kế toán – hành chính: ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສ້າງໃບສັ່ງຮັບ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ /Kiểm tra hồ sơ và lập phiếu thu chi ລວບລວມເອກະສານບັນຊີ/Sắp xếp giấy tờ, chứng từ kế toán. ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ/Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu….

Read More >

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ; ການພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນຫາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ການປະເມີນຜົນ ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະຕົວເລກກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ. ປະກົດເຫັນບັນດາບັນຫາມີຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເເນະນຳໃຫ້ຜູ້ນຳ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ມອບໝາຍຕາມຄວາມມູ່ງປະສົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ 2. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ: ລະດັບການສືກສາ: ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ (Microsoft word, Excel, Powerpoint,……..). ຕ້ອງຮຸ້ພາສາຫວຽດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຄວາມສາມາດ: ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ມີຄວາມສັດຊື່, ລະມັດລະວັງ,​ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຈະໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 32 ປີ ປະສົບການ: ບໍ່ມີປະສົບການຈະໄດ້ຝືກອົບຮົມ II. ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B13D1xz1tDF2YzdiMXVDcWxHRnM ) ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ,…

Read More >

Back To Top