ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ

ປະກາດຮັບສະໝັກ

ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

 1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
 • ຮັບແຈ້ງເຫດຈາກລູກຄ້າ, ແນະນຳລູກຄ້າປະກອບເອກະສານ
 • ໄປກວດກາປະເມີນອຸປະຕິເຫດ
 • ປະກອບເອກະສານແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ
 • ຮັບສາຍດ່ວນ Hotline, ຮັບຂໍ້ມູນອຸປະຕິເຫດ
 • ພົວພັນກັບອູ່ສ້ອມແປງລົດເພື່ອເອົາລົດລູກຄ້າໄປແປງ
 • ປະຕິບັດໜ້າວຽກອື່ນໆທີ່ພະແນກມອບໝາຍໃຫ້
 1. ເງື່ອນໄຂ:
 • ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ.
 • ເປັນຄົນລາວລຸ່ມ, ເພດຍິງ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
 • ມີທັກສະໃນການສື່ສານ, ເຈລະຈາຕໍ່ລອງ, ໂນ້ມນ້າວ
 • ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊິບ
 • ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງຮູ້ພາສາລາວ ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ (ຄົນລາວຕ້ອງຮູ້ພາສາຫວຽດນາມ, ຄົນຫວຽດນາມຕ້ອງຮູ້ພາສາລາວ)

ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ

ແບບຟອມສະໝັກວຽກ:ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com

    –  ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ

    –  ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ

    –  ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

    –  ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ)

    –  ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ

    –  ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ

    –  ໃບແຈ້ງໂທດ

    –  ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

(ທຸກເອກະສານທີ່ປະກອບໃນການສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)

ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກກ່ອນ

ສຳພາດຊຸດທີ 1: ກ່ອນວັນທີ 31/08/2022

ສຳພາດຊຸດທີ 2: ກ່ອນວັນທີ 15/09/2022

 • ເງິນເດືອນລົມຕອນສຳພາດ, ສະຫວັດດີການດີ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ສົ່ງເອກະສານຢູຫ້ອງການບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ;

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫຼື ສົ່ງທາງເມວ: hr.bshlao@bshc.com.vn

ໂທລະສັບ: 020 28923294