info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe cơ giới như sau: STT Loại ấn chỉ Từ liên Đến liên Số lượng 01. Ấn chỉ ô tô (MOT17) 0000840 0000840 01 Cộng 01 Vậy Công ty TNHH Bảo hiểm BSH Lào thông báo để toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên Công ty được biết ấn chỉ nêu trên đã mất và không còn giá…

Read More >

Back To Top