ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ປະກາດຮັບສະໝັກ

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 10 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

 1. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
 • ຊອກຫາລູກຄ້າ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາລູກຄ້າ, ຈ່າວຂາຍ, ເຊັນສັນຍາ, ອອກສັນຍາປະກັນໄພ, ເກັບຄ່າທຳນຽມ.
 • ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານ.
 • ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ຕິດຕາມ, ແນະນຳລູກຄ້າ, ຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານ.
 1. ເງື່ອນໄຂ:
 • ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ.
 • ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະກັນໄພ.
 • ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດປະກັນໄພ.
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການຂາຍ ແລະ ທັກສະການສື່ສານ.
 • ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກ.
 • ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
 • ເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກ

–        ແບບຟອມສະໝັກວຽກ: ພົວພັນເອົາໂດຍກົງທີ່ບໍລິສັດ ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນເວັບໄຊ www.bshlao.com

–        ໃບປະກາດ + ໃບຄະແນນ

–        ສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວ

–        ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

–        ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເພົາ 4 ໜ້າ)

–        ໃບຢັ້ງຢືນຮັບປະກັນ

–        ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ

–        ໃບແຈ້ງໂທດ

–        ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

(ທຸກເອກະສານທີ່ປະກອບໃນການສະໝັກວຽກແມ່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)

ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກກ່ອນ

ສຳພາດຊຸດທີ 1: ກ່ອນວັນທີ 31/08/2022

ສຳພາດຊຸດທີ 2: ກ່ອນວັນທີ 15/09/2022

 • ເງິນເດືອນລົມຕອນສຳພາດ, ສະຫວັດດີການດີ
 • ສົນໃຈຕິດຕໍ່ພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ສົ່ງເອກະສານຢູຫ້ອງການບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ;

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫຼື ສົ່ງທາງເມວ: hr.bshlao@bshc.com.vn

ໂທລະສັບ: 020 28923294