Bảo hiểm trách nhiệm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

1. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Phạm vi:

BSH sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm về những thiệt hại về tài sản và sức khoẻ xảy ra cho bên thứ 3 với những rủi ro:

– những tổn thất bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau)

– những tổn thất bất ngờ về tài sản, phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong mục “Mô tả rủi ro” ghi trong Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm-

Tất cả các khoản phí và chi phí và chi phí kiện tụng.

Loại trừ:

– Được mô tả chi tiết trong các quy tắc về bảo hiểm trách nhiệm công cộng.

2. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Phạm vi:

BSH sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với người tiêu dùng đối với sản phẩm do người được bảo hiểm sản xuất. Những rủi ro này bao gồm:

– Các thiệt hại bất ngờ cho người (thương tật, bệnh suất)

– Các thiệt hại bất ngờ đối với tài sản

– Tất cả các khoản phí và chi phí và chi phí tố tụng.

Loại trừ:

– Được mô tả chi tiết trong các quy tắc về bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm.

 

3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiến ​​trúc sư và kỹ sư xây dựng

Các đối tượng:

– Kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và giám sát giám sát thi công xây dựng công trình.

Phạm vi:

– BSH đồng ý bồi thường cho người được bảo hiểm đối với bất kỳ khiếu nại đầu tiên nào được thực hiện đối với người được bảo hiểm và BSH thông báo trong thời gian bảo hiểm liên quan đến bất kỳ thiệt hại phát sinh của người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn như đã nêu trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Rủi ro được bảo hiểm:

– Thiệt hại về thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại của công trình xây dựng phát sinh do người được bảo hiểm cam kết hoặc vô ý cam kết hoặc buộc phải cam kết (vô tình) vô ý làm hành vi thiếu thận trọng, nhầm lẫn hoặc do sơ suất trong thời gian bảo hiểm hoặc trong thời gian hồi tố trong Giấy chứng nhận Bảo hiểm.

– Rủi ro phát sinh trong quá trình bảo hiểm khi thực hiện công việc theo chức năng chuyên môn.

– Rủi ro liên quan đến hành vi thiếu thận trọng, nhầm lẫn hoặc do sơ suất mà người được bảo hiểm đã cam kết hoặc có thể đang cam kết hoặc bị buộc phải cam kết, có thể là vô ý sau thời điểm hồi tố được xác định trong Giấy chứng nhận Bảo hiểm.