Bảo hiểm Nhà tư nhân

BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

1. Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Đối tượng được bảo hiểm:

– Đối tượng tham gia: là chủ sở hữu, người thuê, người được giao quản lý trông coi, sử dụng ngôi nhà và/hoặc tài sản trong ngôi nhà được bảo hiểm đó.

– Đối tượng được bảo hiểm: là ngôi nhà (nơi cư trú, văn phòng, kinh doanh hộ gia đình) trên lãnh thổ Lào và tài sản trong ngôi nhà đó.

Phạm vi bảo hiểm:

BSH bảo hiểm cho ngôi nhà của quý khách với các rủi ro sau:

– Hoả hoạn

– Sét đánh

– Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt hàng, hơi đốt phục vụ sinh hoạt, thắp sáng hoặc sưởi ấm trong nhà nhưng không phải nổ do hơi đốt, khí nén phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

2. Bảo hiểm hỗn hợp nhà tư nhân

Đối tượng được bảo hiểm:

– Là ngôi nhà (nơi cư trú, văn phòng, kinh doanh hộ gia đình) trên lãnh thổ Lào, tài sản và con người trong ngôi nhà đó.

Phạm vi bảo hiểm:

– BSH sẽ bồi thường cho những thiệt hại về tài sản và thân thể của đối tượng được bảo hiểm,

Loại trừ:

– Chiến tranh, xâm lược

– Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân

– Hành động cố ý hoặc có sự đống lõa của người được bảo hiểm hay người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm

 

See more in Tariff