Bảo hiểm Nông – Lâm nghiệp

BẢO HIỂM CÂY CAO SU

Phạm vi

– Sét đánh và cháy nhưng loại trừ do hành động chiến tranh hoặc hành động cố ý phá hoại của con người.

– Bão, lốc
– Lũ, lụt
Những tổn thất do những rủi ro khác với các rủi ro trên đây gây ra đều không thuộc phạm vi bảo hiểm và BSH được miễn trách nhiệm bồi thường.

Các loại trừ bảo hiểm

Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm những cây cao su mà tại thời điểm xảy ra tổn thất được xác định là đã hoặc đang ở một trong các trường hợp sau đây:
– Đã hoặc đang bị côn trùng tấn công và làm hư hại;
– Đang bị thiệt hại vì cây tầm gửi hoặc bị các bệnh hại thân và hại cành khác;
– Đã bị chết vì bất kỳ nguyên nhân nào ngoài sự tác động của những rủi ro được bảo hiểm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm;
– Đã hoặc đang bị hư hại hoặc phá hủy do sử dụng bất kỳ chất diệt cỏ, diệt sâu bọ hoặc diệt côn trùng nào.