info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

Tuyển dụng

ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100% ) ແລະ ບໍລິສັດ STECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 08/2022

I.ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ (ເພດຍິງ) 01 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

II.ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 10 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

III.ພະນັກງານບັນຊີ – ບໍລິຫານ 01 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

________________________________________________________________________

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 05/2022

 
 
 
________________________________________________________________________

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 02/2022

I.ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ 02 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

II.ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ 01 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳປາກເຊ)

III.ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 10 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

IV.ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີ 05 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

V.ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ (Reception) 01 ຕຳແໜ່ງ (ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)

 ________________________________________________________________________

 

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018 >>Click HERE<<

( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 01/10/2018 ເຖີງວັນທີ 30/12/2018 )

________________________________________________________________________

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018 Click HERE

( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 01/10/2018 ເຖີງວັນທີ 30/11/2018 )

________________________________________________________________________

ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 4 – 2018

( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 01/09/2017 ເຖີງວັນທີ 20/04/2018 )

I. ພະແນກການຕະຫຼາດ

1. ຫົວໜ້າ/ ຮ່ອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ປາກເຊ

ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ 02 ຕຳແໜ່ງ

ປະຈຳ ປາກເຊ 01 ຕຳແໜ່ງ

2. ພະນັກງານການຕະຫຼາດຈຳນວນ 10 ຄົນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ ປາກເຊ

II. ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

III. ພະນັກງານ ຕ້ອນຮັບ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 01 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

Vacancy Announcement

Download Curriculum Vitae <Here>

Back To Top