ເລື່ອງ: ແຈ້ງເສຍຫາຍສັນຍາປະກັນໄພ ປີ 2018

ເຖິງ:    – ລູກຄ້າ

         – ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ.

 

ລດ

ປະເພດເອກະສານ

ແຕ່ເລກທີ

ຫາເລກທີ

ຈຳນວນ

01.

ສັນຍາປະກັນໄພພາຫະນະ(MOT17)

0000840

0000840

01

ລວມ

   

01

ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ສັນຍາປະກັນໄພນັ້ນ ບໍ່ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດນັບແຕ່ວັນທີ 11/10/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າຫາກລູກຄ້າ, ພະນັກງານໃດພົບເຫັນເອກະສານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຂໍໃຫ້ແຈ້ງບໍລິສັດຮັບຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື!

Thong bao mat AC