ປະກັນໄພຮອບດ້ານພິເສດ BSH SAFE ແລະ BSH SAFE PLUS

BSH Safe and BSH Safe Plus

ຂອບເຂດການຄ້ຳປະກັນ

ຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ

 • ການຕຳ
 • ການໄໝ້, ການລະເບີດ
 • ການລັກລົດ
 • ຄຸ້ມຄອງການເສຍຫາຍຕົວລົດ 
 • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່ລົດ

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ

 • ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງກາຍ
 • ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ

 (ລວມຄ່ານອນໂຮງໝໍບໍ່ເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ)

 • ຄວາມເສຍຂອງຫາຍວັດຖຸຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດ

ການຄຸ້ມກັນອຸບັດຕິເຫດຜູ້ຂັບຂີ່

 • ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ
 • ຄ່າປິ່ນປົວ

ສອງຮູບແບບນີ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເພດລົດດັ່ງນີ້:

 • ລົດສວນຕົວ: ມີຈຳນວນບ່ອນນັ່ງຕາມການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ 4 ບ່ອນນັ່ງຫາ 8 ບ່ອນນັ່ງ.
 • ລົດກະບະ.
 • ລົດຕູ້ບໍ່ເກີນ 12 ບ່ອນນັ່ງ.

* ບໍ່ຂາຍປະກັນໄພນີ້ໃຫ້ກັບລົດທີ່ນຳໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂົນສົ່ງໂດຍສານ.

….

ຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມ…