info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

ເລື່ອງ: ແຈ້ງເສຍຫາຍສັນຍາປະກັນໄພ ປີ 2018

ເຖິງ:    – ລູກຄ້າ          – ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ.   ລດ ປະເພດເອກະສານ ແຕ່ເລກທີ ຫາເລກທີ ຈຳນວນ 01. ສັນຍາປະກັນໄພພາຫະນະ(MOT17) 0000840 0000840 01 ລວມ     01 ດັ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ສັນຍາປະກັນໄພນັ້ນ ບໍ່ມີຜົນສັກສິດນຳໃຊ້ຢ່າງເດັດຂາດນັບແຕ່ວັນທີ 11/10/2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຖ້າຫາກລູກຄ້າ, ພະນັກງານໃດພົບເຫັນເອກະສານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຂໍໃຫ້ແຈ້ງບໍລິສັດຮັບຮູ້ເພື່ອແກ້ໄຂ. ດ້ວຍຄວາມນັບຖື! Thong bao mat AC    

Read More >