Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe cơ giới như sau:

STT

Loại ấn chỉ

Từ liên

Đến liên

Số lượng

01. Ấn chỉ ô tô (MOT17)

0000840

0000840

01

Cộng

01

Vậy Công ty TNHH Bảo hiểm BSH Lào thông báo để toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên Công ty được biết ấn chỉ nêu trên đã mất và không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 11/10/2018. Nếu khách hàng, cán bộ nào phát hiện ra ấn chỉ bảo hiểm nêu trên xin thông báo đến Công ty biết để xử lý.

Trân trọng!

Thong bao mat AC

Vậy Công ty TNHH Bảo hiểm BSH Lào thông báo để toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên Công ty được biết ấn chỉ nêu trên đã mất và không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 11/10/2018. Nếu khách hàng, cán bộ nào phát hiện ra ấn chỉ bảo hiểm nêu trên xin thông báo đến Công ty biết để xử lý.

Trân trọng!