info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

ຂ່າວສານ ອື່ນ

ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາ
ເຖິງ: ບັນດາລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນເພື່ອຊາບວ່າ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງຕົວແທນ ພອນໄຊ ພົມມານີ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ,
Read more.
ເລື່ອງ: ແຈ້ງເສຍຫາຍສັນຍາປະກັນໄພ ປີ 2018
ເຖິງ:    – ລູກຄ້າ          – ພະນັກງານທຸກພາກສ່ວນ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ.   ລດ ປະເພດເອກະສານ ແຕ່ເລກທີ ຫາເລກທີ ຈຳນວນ 01. ສັນຍາປະກັນໄພພາຫະນະ(MOT17)
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 11 – 2018
ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc
Read more.
ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05  ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ:
Read more.
Back To Top