info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

Thông bảo hủy ấn chỉ trắng

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo hủy ấn chỉ trắng của Đại lý Phonexay PHOMMANY. Do vậy  Công ty bảo hiểm BSH Lào xin thông báo để toàn thể khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết để cùng phối hợp, ngăn chặn lợi dụng. Các ẩn chỉ bảo hiểm dười đây, BSH Lào đã bị hủy và không còn giá…

Read More >

Thông báo mất ấn chỉ 2018 BSH Lào

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo mất ấn chỉ xe cơ giới như sau: STT Loại ấn chỉ Từ liên Đến liên Số lượng 01. Ấn chỉ ô tô (MOT17) 0000840 0000840 01 Cộng 01 Vậy Công ty TNHH Bảo hiểm BSH Lào thông báo để toàn thể khách hàng và cán bộ nhân viên Công ty được biết ấn chỉ nêu trên đã mất và không còn giá…

Read More >

Thông tin tuyển dụng Tháng 11/2018

ບີເອັສເຮສ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ/BSH LÀO TUYỂN DỤNG I. ພະນັກງານບໍລິຫານ-ບັນຊີ/Nhân viên phòng Hành chính – Kế toán A. ອະທິບາຍໜ້າວຽກ/Mô tả công việc ຮັບຜິດຊອບເອກະສານຂາເຂົ້້າ-ຂາອອກ ແລະ ວຽກອື່ນໆ ຂອງພະແນກບັນຊີ – ການເງິນ/Công việc văn thư và các công việc khác của Phòng KT-HC. ຊ່ວຍວຽກບັນຊີການເງິນ/Giúp việc kế toán cho Phòng Kế toán – hành chính: ກວດກາເອກະສານ ແລະ ສ້າງໃບສັ່ງຮັບ, ໃບສັ່ງຈ່າຍ /Kiểm tra hồ sơ và lập phiếu thu chi ລວບລວມເອກະສານບັນຊີ/Sắp xếp giấy tờ, chứng từ kế toán. ປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກອື່ນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ/Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu….

Read More >

Thông tin tuyển dụng Tháng 10/2018

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ ວຽກງານໂດຍກົງ ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ; ການພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນຫາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ. ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ການປະເມີນຜົນ ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະຕົວເລກກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ. ປະກົດເຫັນບັນດາບັນຫາມີຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເເນະນຳໃຫ້ຜູ້ນຳ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ມອບໝາຍຕາມຄວາມມູ່ງປະສົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ 2. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ: ລະດັບການສືກສາ: ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ (Microsoft word, Excel, Powerpoint,……..). ຕ້ອງຮຸ້ພາສາຫວຽດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ຄວາມສາມາດ: ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ມີຄວາມສັດຊື່, ລະມັດລະວັງ,​ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຈະໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 32 ປີ ປະສົບການ: ບໍ່ມີປະສົບການຈະໄດ້ຝືກອົບຮົມ II. ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ): ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B13D1xz1tDF2YzdiMXVDcWxHRnM ) ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ,…

Read More >