Careers

 ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແມ່ນບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດລົງທຶນຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ. ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນບົນພື້ນຖານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນປະກັນໄພໄຊງ່ອນ ຮ່າໂນ້ຍ BSH (ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ທືນຫວຽດນາມ 100% ) ແລະ ບໍລິສັດ S – TECH Development ( ບໍລິສັດ ທຶນຂອງລາວ 100%). ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດຈື່ງມີຄວາມຕ້ອງການຮັບບຸກຄະລາກອນໃໝ່ເພື່ອມາເຮັດວຽກຍາວນານ ແລະ ໝັ້ນຄົງໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງດັ່ງລູ່ມນີ້
                                             ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ
                     ( ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 01/09/2017 ເຖີງວັນທີ 20/09/2017 )
I. ພະແນກການຕະຫຼາດ 
1. ຫົວໜ້າ/ ຮ່ອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ປາກເຊ
_ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ 02 ຕຳແໜ່ງ
_ ປະຈຳ ປາກເຊ 01 ຕຳແໜ່ງ
a) ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ: ວຽກງານສ້າງແຜນການ, ຕິດຕາມ, ຊຸກຍຸ້ ປະຕິບັດແຜນງານດຳເນີນທຸລະກິິດຂອງບໍລິສັດ
– ຄົ້ນຄ້ວາໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງເນື້ອໃນການປະກັນໄພໄດິຮັບອະນຸຍາດປະຕິບັດ
– ທີ່ປືກສາໃຫ້ຄະນະນຳບໍລິສັດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໂດຍກົງໃນການສ້າງແຜນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດໂດຍການສ້າງຫຼັກສູດ, ແຜນການງົບປະມານ ແລະ ບັນດາຄວາມຕ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເໝາະສົມ, ສ້າງແຜນທີ່ພັດທະນາລະບົບຂາຍ, ລະບົບຕົວແທນ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຳເລັດ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນໃໜ່.
– ຝຶກອົບຮົມ,ແນະນຳພະນັກງານທີ່ຕົນຄຸ້ມຄ້ອງ.
– ຊີ້ນຳທິດທາງ, ບໍລິຫານ, ລາຍງານ, ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານໃນພະແນກປະຕິບັດບັນດາວຽກງານໄດ້ມອບໝາຍ.
– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລາຍງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜຸ້ນຳ.
b) ວຽກງານການຕະຫຼາດຂອງພະແນກ:
– ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນປະຕິບັດແຜນການ
– ສ້າງຕັ້ງຕາໜ່າງການຂາຍ, ພັດທະນາບັນດາຈຸດທີ່ຂາຍ, ຕົວແທນປະກັນໄພ, ນາຍໜ້າປະກັນໄພ,ຜູ້ປະກອບການຂາຍປະກັນໄພ
– ການແຈກຢາຍ, ຄຸ້ມຄ້ອງສັນຍາປະກັນໄພ
– ຊອກຫາລູກຄ້າໂດຍກົງ,ປະຕິບັດການຂາຍ, ຜຸກມັດສັນຍາ, ອອກສັນຍາປະກັນໄພ.
– ປະຕິບັດວຽກຊຳລະ.,ເກັບກຳ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຕາມລະບຽບ ຂອງບໍລິສັດ
c) ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລຸກຄ້າ
– ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບໍລິການລຸກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງປະກັນໄພ, ຮັບເອົາ ແລະ ແກ້ໄຂຂັ້ນຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ BSH ຮັບຜິດຊອບ.
– ຕິດຕາມເອກະສານຂອງລຸກຄ້າ, ລາຍງານສັນຍາຕໍ່, ເກັບໄວ້ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ.
d) ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆຕາມຄວາມມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
e) ປະສົບການ:
– ກ່ຽວກັບຫົວໜ້າ/ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ: ມີປະສົບການ 03 ປີຂື້ນໄປໃນຂົງເຂດທຸລະກິດປະກັນໄພທົ່ວໄປ
– ພາສາອັງກິດດີ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພີຈາລະນາເປັນພິເສດ. ຖ້າຄົນລາວຮຸ້ພາສາຫວຽດຈະພີຈາລະນະເປັນພິເສດ.
f) ເງື່ອນໄຂລວມໃນການເຮັດວຽກ
+) ລະດັບການສືກສາ:
– ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບເຂດປະກັນໄພ.
– ຖ້ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພີຈາລະນາເປັນພີເສດ
– ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານ, ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນທ້ອງຖີ່ນ.
– ມີຄວາມຮຸ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດປະກັນໄພ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສະຖິຕິ
– ນຳໃຊ້້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ .
– ຄວາມສາມາດຂາຍ ແລະ ທັກສະການສື່ສານ.
– ສ້າງແຜນການວຽກງານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງ.
– ອາຍຸ: ບໍ່ເກີ່ນ 40 ປີ.
+) ທັກສະວຽກງານນ
– ເປັນເຈົ້າການ, ແຂງກ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເອກະລາດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍງານໄດ້ດີ
– ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແບບແຜນການເຮັດວຽກມີສີມືອາຊີບ

2. ພະນັກງານການຕະຫຼາດຈຳນວນ 10 ຄົນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ ປາກເຊ
a) ວຽກງານ:
– ຄົ້ນຄ້ວາ, ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນບັນດາວິຊາການປະກັນໄພໄດ້ອະນຸຍາດຜັນຂະຫຍາຍ,ຊອກຫາຕະຫຼາດ ແລະ ສ້າງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ.
– ສະເໜີ / ປະຕິບັດລາຍການຈ່າວຂາຍ ເພື່ອຊຸກຍຸ້ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຂຸດຄົ້ນປະກັນໄພຂອງພະແນກ/ ບໍລິສັດ
– ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດແຜນການຂຸດຄົ້ນປະກັນໄພຕາມຄາດໝາຍຂອງແຜນການທີ່ໄດ້ມອບໝາຍ
+ ຊອກຫາໂດຍກົງ, ໃຫ້ຄຳປືກສາລູກຄ້າ,ປະຕິບັດການຈ່າວຂາຍ, ເຊັນສັນຍາ, ອອກສັນຍາປະກັນໄພ, ເກັບຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ
+ ກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຕົວແທນ, ຜູ້ຮ່ວມງານຂຸດຄົ້້ນປະກັນໄພ.
– ປະຕິບັດວຽກສະຖິຕິ, ລາຍງານເປັນໄລຍະເວລາອັນແນ່ນອນ/ ໂດຍບັງເອີນຕາມລະບຽບການຂອງບໍລິສັດ
– ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໂຄສະນາຮຸບພາບຂອງບໍລິສັດໄປສຸ່ລຸກຄ້າ.
b) ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລຸກຄ້າ:
– ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ບໍລິການລຸກຄ້າໃນຂອບເຂດທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງປະກັນໄພ, ຮັບເອົາ ແລະ ແກ້ໄຂຂັ້ນຕົ້ນຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ BSH ຮັບຜິດຊອບ.
– ຕິດຕາມເອກະສານຂອງລຸກຄ້າ, ລາຍງານສັນຍາຕໍ່, ເກັບໄວ້ການສື່ສານກັບລູກຄ້າ ແລະ ແນະນຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ລູກຄ້າໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ.
c). ເງື່ອນໄຂລວມໃນການເຮັດວຽກ
+) ລະດັບການສືກສາ:
– ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ, ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂອບເຂດປະກັນໄພ.
– ຖ້ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຫວຽດນາມ ຈະພີຈາລະນາເປັນພີເສດ
– ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານ, ມີຄວາມສຳພັນຢ່າງກ້ວາງຂວາງໃນທ້ອງຖີ່ນ.
– ມີຄວາມຮຸ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທຸລະກິດປະກັນໄພ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສະຖິຕິ
– ນຳໃຊ້້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ .
– ຄວາມສາມາດຂາຍ ແລະ ທັກສະການສື່ສານ.
– ສ້າງແຜນການວຽກງານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເອງ.
– ອາຍຸ: ບໍ່ເກີ່ນ 40 ປີ.
+) ທັກສະວຽກງານນ
– ເປັນເຈົ້າການ, ແຂງກ້າ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃນການເຮັດວຽກ, ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກເອກະລາດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍງານໄດ້ດີ
– ບຸກຄະລິກດີ, ມີໄຫວພິບ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແບບແຜນການເຮັດວຽກມີສີມືອາຊີບ.

II. ພະນັກງານແກ້ໄຂຄະດີຈຳນວນ 2 ຕຳແໜ່ງ ປະຈຳຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ
+ ວຽກງານໂດຍກົງ
– ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ
– ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
– ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ;
– ການພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນຫາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ.
– ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ການປະເມີນຜົນ
+ ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ
– ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະຕົວເລກກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ.
– ປະກົດເຫັນບັນດາບັນຫາມີຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເເນະນຳໃຫ້ຜູ້ນຳ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີ
– ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ມອບໝາຍຕາມຄວາມມູ່ງປະສົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ
2. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
+ ລະດັບການສືກສາ: ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ
+ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ(Microsoft word, Excel, Powerpoint, Outlook……..).
+ ປະສົບການ: ຖ້າມີປະສົບການກ່ຽວກັບວຽກງານແກ້ໄຂຄະດີຢູ່ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ຮຸ້ພາສາຫວຽດ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
+ ຄວາມສາມາດ:
– ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຂັດແຍ່ງ
– ມີຄວາມສັດຊື່, ລະມັດລະວັງ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຈະໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ
+ ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 35 ປີ.
III. ພະນັກງານ ຕ້ອນຮັບ ເພດຍິງ ຈຳນວນ 01 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ
1. ວຽກງານ
– ຮັບເອົາ, ຊັບຊ້ອນ ແລະ ໂອນເອກະສານ, ຈົດໝາຍ, ເຄື່ອງຝາກ,…… ເຖິງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລູກຄ້າ ແລະ ບໍລິສັດ.
– ຮັບ ແລະ ຕອບໂທລະສັບ, ແຟັກມາ ແລະ ຍ້າຍມາໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
– ຮັບຕ້ອນ ແລະ ແນະນຳລູກຄ້າ.
– ກະກຽມຫ້ອງປະຊຸມ.
– ປະຕິບັດວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມການຊິ້ນຳຂອງຫົວໜ້າ.
2. ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ
– ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຮຽນຈົບປະລິຍາຕີຂື້ນໄປ
– ມີບຸກຄະລິກດີ
– ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີດີ
– ພາສາ: ອ່ານ,ຟັງ, ຂຽນ, ເວົ້າ ພາສາຫວຽດ ດີ
– ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 25 ປີ
3. ຄວາມສາມາດ
– ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ, ສຸພາບ, ມີຄວາມຊື່ສັດ, ລະມັດລະວັງ, ວອງໄວ,ມີໜ້າທີ່ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ.
– ການປຸງແຕ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການຄຸ້ມຄອງເອກະສານແລະການບັນທຶກຂໍ້ມູນທັກສະ

ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ):
1. ແບບຟອມສະໝັກ ( download ໃນ Website ຂອງ ບໍລິສັດ www.bshlao.com )
2. ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,ໃບແຈ້ງໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.
3. ກອ໋ບປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.
4. ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)
ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.
• ກະລຸນາມາພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ຊັ້ນ 03, ອາຄານ ທະນາຄານ SHB ,ເຮືອນເລກທີ 44, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ.ຫັດສະດີໄຕ້, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

Download Curriculum Vitae <Here>