ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ເດືອນ 10 – 2018

ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ​ພະ​ນັກ​ງານ ພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ ເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຽຈັນ ຈຳນວນ 05  ຕໍາແໜ່ງ

I. ຫ້ອງພະແນກເເກ້ໄຂຄະດີ

 1. 1. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່ວຽກ
 • ວຽກງານໂດຍກົງ
 • ຮັບເອົາບັນດາເອກະສານຮ້ອງທຸກ, ແກ້ໄຂໂດຍກົງບັນດາຮ້ອງທຸກໃນພາລະບົດບາດໄດ້ມອບໝາຍ
 • ປະເມີນຜົນຄວາມເສຍຫາຍ:ມາຮອດສະຖານທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າແລະບັນທຶກເຫດການອຸປະຕິເຫດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ
 • ການກວດສອບບັນຫາຮ້ອງທຸກ, ບັນທຶກເອກະສານການປະເມີນ: ຄວາມຖືກຕ້ອງ;
 • ການພົວພັນ ແລະ ໃຫ້ຄຳຕອບຢ່າງໂດຍກົງຕໍ່ກັບບັນຫາຮ້ອງທຸກຂອງລູກຄ້າ.
 • ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພົວພັນໂດຍກົງກັບພາກສ່ວນພາຍນອກເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ການປະເມີນຜົນ
 • ວຽກງານຄຸ້ມຄ້ອງ
 • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະຖິຕິ, ວິເຄາະຕົວເລກກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງບໍລິສັດ.
 • ປະກົດເຫັນບັນດາບັນຫາມີຄວາມຜິດພາດ ແລະ ເເນະນຳໃຫ້ຜູ້ນຳ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂຄະດີ
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕ່າງໆໄດ້ມອບໝາຍຕາມຄວາມມູ່ງປະສົງຂອງຫົວໜ້າພະແນກແກ້ໄຂຄະດີ
 1. 2. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:
 • ລະດັບການສືກສາ: ຮຽນຈົບປະລີນຍາຕີຂື້ນໄປ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ (Microsoft word, Excel, Powerpoint,……..).
 • ຕ້ອງຮຸ້ພາສາຫວຽດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ຄວາມສາມາດ:
 • ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງຄວາມຂັດແຍ່ງ
 • ມີຄວາມສັດຊື່, ລະມັດລະວັງ,​ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດເຮັດວຽກໃນບັນຍາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມຈະໄປເຮັດວຽກຕ່າງແຂວງ
 • ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 32 ປີ
 • ປະສົບການ: ບໍ່ມີປະສົບການຈະໄດ້ຝືກອົບຮົມ

II. ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ):

 • ແບບ​ຟອມສະໝັກ ( download ໃນ https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B13D1xz1tDF2YzdiMXVDcWxHRnM )
 • ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ); ໃບກວດສຸຂະພາບ,​ໃບ​ແຈ້ງ​ໂທດ, ກອ໋ບປີ້ປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ.
 • ກອ໋ບ​ປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ.
 • ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນ)

ທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດຂຽນໜັງສືສະໝັກ ແລະ ປະກອບຊີວະປະຫວັດດ້ວຍຕົນເອງ, ສົ່ງເອກະສານໄດ້ທີ່: ບໍລິສັດ ບີເອສເຮສ ລາວ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ, ເຮືອນເລກທີ 184  ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 9880 0465

Email: hr.bshlao@bshc.com.vn

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 15/11/2018.