ປະກາດຮັບສະໝັກ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ (ເດືອນ 05 – 2022)