(English) ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາ

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết Công ty Bảo hiểm BSH Lào xin thông báo hủy ấn chỉ trắng của Đại lý Somsack.

Do vậy  Công ty bảo hiểm BSH Lào xin thông báo để toàn thể khách hàng, các tổ chức, cá nhân được biết để cùng phối hợp, ngăn chặn lợi dụng. Các ẩn chỉ bảo hiểm dười đây, BSH Lào đã bị hủy và không còn giá trị sử dụng từ ngày 02/01/2020.

Kính mong Quý khách hàng lưu ý, nếu phát hiện Quý khách vui lòng báo ngay về Công ty Bảo hiểm BSH Lào.

theo số hotline: 020-99456-456 để chúng tôi kip thời xử lý.

Trân trọng !