info.bshlao@bshc.com.vn Hotline: 020 99 456 456 - 020 99 678 678

ເລື່ອງ: ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາ

ເຖິງ: ບັນດາລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນເພື່ອຊາບວ່າ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ແຈ້ງການຍົກເລີກສັນຍາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳໃຊ້ຂອງຕົວແທນ ພອນໄຊ ພົມມານີ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງລູກຄ້າ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນໄດ້ຮັບຊາບເພື່ອພ້ອມກັນປະສານງານ, ປ້ອງກັນການສວຍໃຊ້ໂອກາດຫາຜົນປະໂຫຍດ. ບັນດາໃບສັນຍາທີ່ກ່າວມາຂ້າງລຸ່ມນີ້ຂອງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ແລະ ບໍ່ມີຄຸນຄ່ານຳໃຊ້ແຕ່ວັນທີ່ 26/03/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.  ຫວັງວ່າບັນດາລູກຄ້າຈະເອົາໃຈໃສ່, ຖ້າພົບເຫັນກະລຸນາແຈ້ງ ບໍລິສັດ ປະກັນໄພ ບີເອັສເຮສ ລາວ ຈຳກັດ ທັນທີ. ສາຍດ່ວນ 020-99-456-456 ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂທັນເວລາ. ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ! 

Read More >

ປະກັນໄພຮອບດ້ານພິເສດ BSH SAFE ແລະ BSH SAFE PLUS

BSH Safe and BSH Safe Plus ຂອບເຂດການຄ້ຳປະກັນ ຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫາຍຂອງລົດ ການຕຳ ການໄໝ້, ການລະເບີດ ການລັກລົດ ຄຸ້ມຄອງການເສຍຫາຍຕົວລົດ  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການລາກແກ່ລົດ ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ ຄວາມເສຍຫາຍດ້ານຮ່າງກາຍ ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຄ່າປິ່ນປົວ  (ລວມຄ່ານອນໂຮງໝໍບໍ່ເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ) ຄວາມເສຍຂອງຫາຍວັດຖຸຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດ ການຄຸ້ມກັນອຸບັດຕິເຫດຜູ້ຂັບຂີ່ ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ ຄ່າປິ່ນປົວ ສອງຮູບແບບນີ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເພດລົດດັ່ງນີ້: ລົດສວນຕົວ: ມີຈຳນວນບ່ອນນັ່ງຕາມການອອກແບບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ 4 ບ່ອນນັ່ງຫາ 8 ບ່ອນນັ່ງ. ລົດກະບະ. ລົດຕູ້ບໍ່ເກີນ 12 ບ່ອນນັ່ງ. * ບໍ່ຂາຍປະກັນໄພນີ້ໃຫ້ກັບລົດທີ່ນຳໃຊ້ໃນທຸລະກິດຂົນສົ່ງໂດຍສານ. …. ຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມ…

Read More >